8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Добре дошли в сайта на община Белица

Община Белица е една от малките общини в Югозападна България

Макси колиета за дамите през 2017 г.

С площ от 382 кв.км. и с 11 400 жители.Град Белица е главен административен център на общината с 3980 жители, разположен в южните склонове на Рила планина. Богатата история и етнография на края се съхраняват в историческият музей. В града и общината има условия за развитието на туризма във всичките му измерения – традиционен, еко селски и др. Близостта на курорта “Семково”, само 17 км. от града го прави подходящ и за зимен туризъм. Валевиците в града и до днес се използват от беличани за изпиране на килими и одеяла. Те са неизменна атракция за туристите и етнографска забележителност.

Новини


 • Нашите услуги

  Данъчни задължения

  Тук можете да проверите и платите данъчните си задължения,

  Общински съвет

  Протоколи и решения - Правилници, наредби, планове, стратегии и програми

  Административни услуги

  Можете да намерите предлаганите административни услуги на община Белица.

  Бланки и формуляри

  Електронни услуги
  Бланки и формуляри в електронен вариант.

  Правна информация

  Правна информация в община Белица. Обща информация.

  Обществени поръчки

  Пълна информация и публичност за обществените поръчки.

  Локация - География

  Географска характеристика на община Белица.Местоположение.

  Контакт с нас

  град Белица, ул.Георги Андрейчин 15 Телефон: (07444) 2323

  Често задавани въпроси

  Да можем! Всеки може да провери дали има данъчно-осигурителни задължения чрез новата онлайн система за достъп до

  информацията, достъпна за всички физически и юридически лица.

  Новата услуга на автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Услугата ще се усети най-добре от хората с новата данъчна кампания, когато много хора от близо и далеч разплащат своите данъци. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за това.

  Над 100 вида електронни административни услуги въведе общинската администрация в Белица за улеснение на местните жители. Те могат да се използват чрез сайта на Община Белица.

  Група услугиНаименование на административна услуга
  1 Грао
  2 Грао
  3 Грао
  4 Грао
  5 Грао
  6 Грао
  7 Грао
  8 Грао
  9 Грао
  10 Грао
  11 Грао
  12 Грао
  13 Грао
  14 Грао
  15 Грао
  16 Грао
  17 Грао
  18 Грао
  19 Грао
  20 Грао
  21 Грао
  22 Грао
  23 ТСУ
  Издаване на удостоверение за идентичност на имот
  24 ТСУ
  Издаване удостоверение за административен адрес
  25 ТСУ
  Издаване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях
  26 ТСУ
  Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж
  27 ТСУ
  Издаване на удостоверение за търпимост съгл.§16 от ЗУТ
  28 ТСУ
  Издаване удостоверение за заварени строежи по §6 от Наредба № 2 за въвеждане на строежите в експлоатация
  29 Общинска собственост
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.
  30 Общинска собственост
  Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти
  31 Общинска собственост
  Издаване на други удостоверения, свързани с общински имоти
  32 Общинска собственост
  Справки по актовите книги
  33 Общинска собственост
  Обстоятелствена проверка за признаване правото на собственост / Заверка на молби –декларации за снабдяване с нотариален акт по обстоятелствена поверка за имоти в и извън регулация
  34 Общинска собственост
  Отписване на имот от актовите книги на общинска собственост
  35 Общинска собственост
  Издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост
  36 Общинска собственост
  Продажба на земя – частна общинска собственост , на собственика на законно построена върху нея сграда на основание чл.35, ал.3 от ЗОС
  37 Общинска собственост
  Учредяване право на строеж, надстрояване и пристрояване
  38 Общинска собственост
  Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
  39 Общинска собственост
  Изготвяне на отговори по преписки,образувани по заявления, молби, жалби и писма на граждани.
  40 Общинска собственост
  Уведомление по чл.46 б ЗУЕС
  41 Общинска собственост
  Издаване на удостоверение за регистрация на куче
  42 Общинска собственост
  Издаване на удостоверение за регистрация на пчелни семейства
  43 Икономическо развитие
  Вписване в информационен търговски масив ""Търговска дейност в стационарни и преместваеми обекти""
  44 Икономическо развитие
  Издаване на разрешение за търговска дейност на открито
  45 Икономическо развитие
  Категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели вилни и тур.селища:
  46 Икономическо развитие
  Категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, сем.хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и тур.хижи
  47 Икономическо развитие
  Категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове
  48 Икономическо развитие
  Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на лицето, извършвщо дейност в обекта
  49 Икономическо развитие
  Отразяване на промените в обстоятелства на категоризираните туристически обекти в Националния туристически регистър - при промяна на собственика на туристическия обект
  50 Икономическо развитие
  Издаване на дубликат за удостоверение за категория на туристически обект
  51 Икономическо развитие
  Изработване на нова табела от категорийната символика
  52 Икономическо развитие
  Декларация по чл.116 от ЗТ
  53 Озеленяване, екология и чистота
  Разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайна дървена и храстова растителност в общински и частни имоти
  54 Озеленяване, екология и чистота
  Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
  55 Озеленяване, екология и чистота
  Издаване на експертно становище, свързани с проблемите по опазване на околната среда
  56 Озеленяване, екология и чистота
  Изготвяне на становище за премахване на дървета до 5 бр., намиращи се в земеделска земя
  57 Местни данъци и такси
  Издаване на удостоверение за данъчна оценка
  58 Местни данъци и такси
  Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство
  59 Местни данъци и такси
  60 Местни данъци и такси
  Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
  61 Местни данъци и такси
  Издаване на дубликат от квитанция за платени местни данъци и такси.
  62 Местни данъци и такси
  Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти
  63 Местни данъци и такси
  Приемане и обработване на декларация за имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ
  64 Местни данъци и такси
  Издаване на удостоверение за декларирани данни (декларирано движимо и недвижимо имущество)
  65 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху наследствата, съгл. Чл.32 от ЗМДТ
  66 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за облагане с данък при придобиване на имущества съгл.чл.49 ал.3 от ЗМДТ
  67 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за облагане с данък върху превозните средства съгл.чл.54(1) от ЗМДТ
  68 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за облагане с патентен данък съгл. Чл 61н от ЗМДТ
  69 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за облагане с туристически данък съгл. Чл 61р от ЗМДТ
  70 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за освобождаване от такси за сметосъбиране и сметоизвозване
  71 Местни данъци и такси
  Приемане и обработка на декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството на битовите отпадъци
  72 Местни данъци и такси
  Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени данъци и такси на основание чл.129 ал.1 от ДОПК
  73 Местни данъци и такси
  74 Местни данъци и такси
  Издаване на дубликат от подадена данъчна декларация
  75 Местни данъци и такси
  СУНАУ-ОБЩ-ОБА13-12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
  76 Местни данъци и такси
  Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси
  77 Местни данъци и такси
  СУНАУ-ОБЩ-ОБА13-8. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
  78 Местни данъци и такси
  Издаване на копие от подадена данъчна декларация
  79 Местни данъци и такси
  Издаване на копие от подадена данъчна декларация
  80 Местни данъци и такси
  Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
  81 Местни данъци и такси
  Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижимо имот и незавършено строителство

  Стандартно работно време.От 08:30 ч. До 17:00 ч.Продължителност: 08:00 ч.Почивка от 12.30 до 13.00

  ч.Почивни дни събота и неделя.

  община Белица - дестинация от минало към бъдеще!

  Нашият експертен екип

  images
  Радослав Ревански
  Кмет на община Белица.

  Мандат: 2015 -2019 година.Роден на 02.01.1985 г.в село Бабяк, Община Белица, обл.Благоевград.Завършил Югозападен Университет „ Неофит Рилски“ – Благоевград, специалност „Право“.Изучавал и специализирал:Българско училище за политика“ Димитър Паница“ 2012 г.Световен форум по демокрация в Страсбург 2012 г.Програмата на Рос сотрудничество за външни Политики в Москва 2012 г.Програма на Департамента на САЩ, Вашингтон За млади европейски лидери 2014 г. Стаж в Евро парламента в Брюксел 2015 г. През 2013 г.е Парламентарен секретар на Министерството на младежта и спорта. От 2010 г. е мл.юрисконсулт към ЦС на ДПС. Член на КС на НСОРБ. Отличия и награди: Награда „ КМЕТ НА ГОДИНАТА“ 2016г. в категория „ Паркове и градска среда“ Награда “ Млад европеец на годината „ 2016 г. / АЛДЕ/ НАЦИОНАЛЕН ЗЛАТЕН ПРИЗ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ" 2016

  Email: kmet@obshtinabelitsa.com


  images
   
  Иглика Аврамова
  Заместник-кмет

  Заместник-кмет по европрограми и финанси.

  Email: kmet@obshtinabelitsa.com
  images
   
  Сабит Гагъм
  Заместник-кмет

  Заместник-кмет по хуманитарните дейности.

  Email: kmet@obshtinabelitsa.com
  images
   
  Красимира Мавродиева
  Заместник-кмет

  Заместник-кмет по социалните дейности.

  Email: kmet@obshtinabelitsa.com
  images
   
  Инж.име
  Дирекция "Стройтелство"

  Инж.име - Дирекция "Стройтелство".

  Email: kmet@obshtinabelitsa.com

  община Белица - Ние внасяме добри неща в живота!

  Времето в община Белица

              
             
  Style Switcher

  Layout Style

  Predefined Colors

  Background Image