Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Конкурси


ОБЩИНА БЕЛИЦА

 гр. Белица, обл. Благоевград, ул. Г. Андрейчин 15

  тел. 07444 2323, email Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ОБЯВЛЕНИЕ

За провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

ОБЩИНА БЕЛИЦА, гр. Белица, ул."Г.Андрейчин" № 15, на основание чл.10а ,ал.2 от ЗДСл и  Заповед №  РД-15-38/28.02.2022 г. на Кмета на Общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" при Община Белица.

1.Кратко  описание на длъжността:

Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, свързани с нейната функционална компетентност, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация. Организира, координира и участва в разработването на общинската политика в областите на дейност на длъжността. Участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми, свързани с дейността на дирекцията. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби. Анализира и разработва предложения за оптимизиране на дейностите в дирекцията, свързани с функционалната й компетентност. Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност. Докладва на ресорния замeстник кмет на общината за констатирани слабости и пропуски, предлага мерки за преодоляване на нередностите. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети, работни групи и комисии. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред, включително участие в екипи за подготовка, управление и изпълнение на проекти.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
  • Минимална степен на завършено образование: магистър;
  • Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
  • Гражданство: български гражданин(чл. 7, ал. 4 от ЗДСл);
  • Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
  - Управленска компетентност;
  - Лидерска компетентност;

- Стратегическа компетентност;
- Компетентност за преговори и убеждаване;
- Работа в екип;
- Фокус към клиента;
- Ориентация към резултати.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
- висше образование в следната професионална област: технически, стопански и правни науки;
- компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
- познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
- комуникативни умения;

 1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лева.
  6. Начин на провеждане на конкурса:
  - тест;
  - интервю.
  7. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
  • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДС;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  • Автобиография(европейски формат на CV).
 2. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
  • Място на подаване: Общинска администрация-Белица на адрес: град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, (деловодство);
  • Краен срок за подаване на документи: 14.03.2022 г., 17.00 часа.
  9. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
  10. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  11. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
  12. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т.8, не се регистрират.
  13. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Белица и официалния сайт на Община Белица на адрес:http/obshinabelitsa.com
  14. Лице за контакт: Кадрие Джамбазска, телефон: 07444/23-23

  Образци на заявление за участие в конкурса и декларация са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината.

Информация за контакт

Телефон: 07444/23-23

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ - публикувана на 12.04.2022г.

ПРОТОКОЛ - относно процедурата за подбор на кандидати за длъжността Директор на дирекция "ТУОССИД" публикувана на 12.04.2022г.

Списък на допуснати и недопуснатите до интервю кандидати - публикувана на 06.04.2022г. 

Комисията проведе първи етап на процедурата за подбор за длъжността Директор на дирекция „Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" - публикувана на 05.04.2022г.

Протокол - Заповед РД-15-59/18.03.2022г. - публикувана на 04.04.2022г.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за конкурс

Заповед № РД 15 59 / 18.03.2022 -Заповед за назначаване на комисия - публикувано 18.03.2022г. 

 Заповед № РД 15 38 / 28.02.2022

Образци на документи:

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Линк към обявлението в Административния регистър:

Информация за конкурс (government.bg)

Линк към обявлението в портала за работа:

Директор на дирекция гр.Белица. 547470 - обява за работа в Zaplata.bg

 

ОБЩИНА БЕЛИЦА, гр. Белица, ул."Г.Андрейчин" № 15, на основание чл.10а ,ал.2 от ЗДСл и Заповед № 143/22.04.2020 г. на Кмета на Общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" при Община Белица.

1.Кратко описание на длъжността:

Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, свързани с нейната функционална компетентност, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация. Организира, координира и участва в разработването на общинската политика в областите на дейност на длъжността. Участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми, свързани с дейността на дирекцията. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби. Анализира и разработва предложения за оптимизиране на дейностите в дирекцията, свързани с функционалната й компетентност. Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност. Докладва на ресорния замeстник кмет на общината за констатирани слабости и пропуски, предлага мерки за преодоляване на нередностите. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети, работни групи и комисии. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред, включително участие в екипи за подготовка, управление и изпълнение на проекти.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
  • Минимална степен на завършено образование: магистър;
  • Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
  • Гражданство: български гражданин(чл. 7, ал. 4 от ЗДСл);
  • Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
  - Управленска компетентност;
  - Лидерска компетентност;

- Стратегическа компетентност;
- Компетентност за преговори и убеждаване;
- Работа в екип;
- Фокус към клиента;
- Ориентация към резултати.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
- висше образование в следната професионална област: технически, стопански и правни науки;
- компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
- познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
- комуникативни умения;

 1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лева.
  6. Начин на провеждане на конкурса:
  - тест;
  - интервю.
  7. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
  • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДС;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  • Автобиография(европейски формат на CV).
 2. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
  • Място на подаване: Общинска администрация-Белица на адрес: град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, (деловодство);
  • Краен срок за подаване на документи: 04.05.2020 г., 17.00 часа.
  9. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
  10. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  11. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
  12. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т.8, не се регистрират.
  13. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Белица и официалния сайт на Община Белица на адрес:http/obshinabelitsa.com
  14. Лице за контакт: Заривка Юмерова, телефон: 0885298609

  Образци на заявление за участие в конкурса и декларация са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината.

Информация за контакт

Телефон: 0885298609

Образци на документи:

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Линк към обявлението в Административния регистър:

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/67459

Линк към обявлението в портала за работа:

https://www.zaplata.bg/darzhavna-administratsiia/belica-3/477805/direktor-na-direktsiia/

Sadəcə indi mostbet saytında oynayın və çətin gündən sonra istirahət edin.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image