Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Конкурси

 Земеделие

Нивите заемат най-голяма част от обработваемата земя в общината – 19 131 дка, или 55,9%. Размерът на трайните насаждения е 3241 дка (9,5% от обработваемата земя). Значителен е размерът на естествените ливади - 11 787 дка (34,5%).
На територията на общината в момента не съществуват напоявани земи.. Възстановяването на напоителната мрежа от канали и съоръжения е свързано с нейната реконструкция и адаптиране към малките земеделски стопанства.

Общата площ на стопанисваната земя (обработваеми земи, заедно с мерите и пасищата) е 62 146 дка, или 21,1% от територията на общината.
Общите продуктивни възможности на земеделските земи в общината се характеризират със средния (агрономически) бонитетен бал - 42, което ги причислява към бонитетната група “средни земи”, или III категория (по петстепенната скала). Най-подходящи са условията за картофи, пасища, ливади, пшеница и тютюн.
Растениевъдството в общината е монокултурно, тъй като типичният планински релеф създава трудности при обработването на земята. Основна култура за общината са картофите. Сериозен е проблемът с реализацията на продукцията на пазара и ниските изкупни цени. Отглеждането на картофи в бъдеще е перспективно, но при условие, че се засеят нови сортове и се осигури пазар. За момента това е възпрепятствано от липсата на средства у селскостопанските производители. Допълнителен проблем е и липсата на модерна селскостопанска техника (особено специализираната).
Други култури, които се отглеждат в общината, са: зрял фасул, царевица за зърно и тютюн. Трудоемкостта при отглеждането на тютюна, “трудните” пазари и ниските изкупни цени водят до силно намаляване на засетите площи и произведени количества през последните години. Останалите култури се отглеждат на малки площи, предимно за задоволяване потребностите на домакинствата.
Алтернатива на традиционните култури – картофи и тютюн е билкарството и гъбарството. Събирането на диворастящи билки и гъби допълва поминъка на населението през лятото. За целта се организират изкупвателни пунктове.
Общината разполага с подходящи за отглеждане на култивирани билки терени по изоставените, по-високи части. В последните две-три години има интерес към отглеждане на дилянка, лавандула и други билки, но липсата на осигурена пазарна реализация прави земеделските производители скептично настроени.
Подходящи са условията за отглеждане и на малини, боровинки и лен, в което общината има традиции. Отглеждането на тези култури би могло да се възобнови и увеличи при намирането на подходящи пазари и/или откриване на цехове за тяхната преработка.

 

Животновъдство

Животновъдството в общината се осъществява единствено в частния сектор и се характеризира с висок дял на дребните стопанства, отглеждащи животни. Според преброяването през 2001 г. в общината. има 2070 частни земеделски стопанства, отглеждащи животни (86,5% от всички стопанства). Отглеждат се предимно овце, крави, кози и птици.
Тенденцията в подотрасъла е към запазване броя на животните в частните стопанства. Налице е спад в средната продуктивност в говедовъдството и овцевъдството, поради непълноценното хранене на животните, неспазване на кръмните единици и липсата на селекционна дейност. Положителна тенденция е развитието на пчеларството, но за момента то все още е в малки мащаби. Перспективността на това производство в общината е голяма, с оглед на подходящия климат, растителното разнообразие и екологичната чистота на района. Разработването на програма за насърчаването на тази дейност е изключително важна задача.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image