Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Кастрационна кампания на Фондация "Четири лапи" - публикувано на 05.06.2024г.

Световен ден на околната среда на 05.06.2024г.- публикувано на 23.05.2024г.

Обява относно временно спиране на водоподаването

Наръчник за процедурите при изграждане или реконструкция на енергийни обекти и съоръжения за производство от възобновяеми източници - публикувано на 29.04.2024г.

 Информация за инициативите в община Белица, свързани с отбелязване на 22-ри април - Деня на Земята- публикувано на 23.04.2024г.

Информация за отбелязване на Световния ден на Земята -22.04.2024г.- публикувано на 16.04.2024г.

Съобщение за откриване на процедура за продължаване срока на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - публикувано на 15.04.2024г.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2023г.-публикувано на 29.03.2024г.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците за 2023г.-публикувано на 29.03.2024г.

Снимки от Деня на водата

Снимки от Деня на водата

Снимки от Деня на водата

Информация за отбелязване на Световният ден на водата в община Белица- публикувано на 22.03.2024г.

Заповед за управление на отпадъци - публикувано на 14.03.2024г.

Информация за отбелязване на Световния ден на водата-публикувано на 14.03.2024г.

Протокол №2 от 11.03.2024г. от Общото събрание на "Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Разлог"

Правила за по-чиста и уютна община Белица- публикувано на 08.03.2024г.

Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници - публикувано на 07.03.2024г.

Заповед за управление на отпадъците от Кмета на община Белица- публикувано на 01.03.2024г.

 Информация за регистрация на кучета на територията на община Белица-публикувано на 30.01.2024г.

Протокол №1 от 26.01.2024г. на Регионалното сдружение за управление на отпадъците на регион Разлог

Заповед за преброяване на кучетата на територията на община Белица -публикувано на 23.01.2024г.

Обявление за открита процедура за СОЗ около находище на минерална вода "Елешница- м.Св.Варвара, р.Места" с.Баня, община Разлог- публикувано на 22.01.2024г.

Комплексно разрешително и решение №519-Н1-ИО-А0/2023г.-публикувано на 08.12.2023г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за ЕЕ за 2023г. на община Белица - публикувано на 08.12.2023г.

Заповед за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Белица - публикувано на 26.10.2023г.

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води на "Джали 90" ЕООД - публикувано на 25.10.2023г.

Уведомление за инвестиционно намерение "Изграждане на рибен проход при речно водохващане "Моста", село Бабяк, община Белица" - публикувано на 24.10.2023г.

Уведомление за наличен проект за санитарно-охранителна зона,землище на с.Бабяк, община Белица - публикувано на 03.10.2023г. 

Протоколи за СОЗ около речно водохващане "Моста", с.Бабяк, община Белица - публикувано на 03.10.2023г.

 Проект за определяне на СОЗ около речно водохващане "Моста" с.Бабяк, община Белица - публикувано на 03.10.2023г.

Информация за отбелязване на Европейската седмица на мобилността -16-22 септември 2023г.

Обява за почистване на града - публикувано на 08.09.2023г.

Обява за разделно събиране на отпадъци - публикувано на 18.07.2023г.

Заповед за забрана за ползване на питейни води - публикувано на 18.07.2023г.

Заповед за излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Белица- публикувано на 22.06.2023г.

Заповед за създаването на незаконни сметища на територията на община Белица- публикувано на 22.06.2023г.

Презентация за опазване на околната среда - публикувано на 05.06.2023г.

Заповед относно Закона за защитените територии от 05.06.2023г

Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда за периода 2021-2028г.-публикувано на 31.05.2023г.

 Информация за Световния ден на околната среда -публикувано на 31.05.2023г.

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда 5 юни - публикувано на 31.05.2023г.

Съобщение за профилактика на водата - публикувано на 04.04.2023г.

Обява за реда и начина за изхвърляне на битови отпадъци -публикувано на 04.04.2023г.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда за 2022г. - публикувано на 20.03.2023г.

Информация за отбелязване на Световния ден на водата -22 март 2023г.- публикувано на 13.03.2023г.

Заповед за качеството на питейните води - публикувано на 28.02.2023г.

Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на животни - домашни любимци на територията на община Белица - публикувана на 27.02.2023г.

Информация за изпълнение на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Белица -публикувано на 24.02.2023г.

Програма за разделно събиране на отпадъци на територията на община Белица - публикувано на 22.02.2023г.

Заповед за осъществяване на контрол по ЗУО - публикувано на 07.02.2023г.

Заповед за управление на отпадъци- публикувано на 07.02.2023г.

 Обобщена справка и Решение за ЕО за проект на "Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда, област Благоевград за периода 2021-2028г." - Публикувано на 18.01.2023г.

Заповед за регистрация на кучетата на територията на община Белица-публикувано на 18.01.2023г.

Информация за регистрация на домашните любимци/кучета/ на територията на община Белица за 2023г.- публикувано на 18.01.2023г.

Заповед за речната проводимост на територията на Община Белица - публикувано на 04.01.2023г.

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане - публикувано на 21.12.2022г.

 Годишен отчет за изпълнението на програмата за ЕЕ за 2022г. на община Белица - публикувано на 12.12.2022г.
Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване чистотата на територията на Община Белица- публикувана на 06.12.2022г., изменена с Решение №537 по Протокол №44 от 29.11.2022г.  

Заповед за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на община Белица за 2023г.- публикувано на 21.10.2022г.

Съобщение за регистриране на водовземни съоръжения от подземни води за собствени потребности на гражданите - публикувано на 06.10.2022г.

Протокол на общото събрание на РСУО регион Разлог -публикувано на 04.10.2022г.

Обява за присъединяване към Националната кампания "Да изчистим България заедно"-публикувано на 12.09.2022г.

Регионална програма за управление на отпадъците на територията на общините Разлог,Банско,Белица и Якоруда 2021-2028г.-публикувано на 27.07.2022г.

Протокол за преброяване на кучетата на територията на община Белица - публикувано на 20.06.2022г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП "Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 - отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград"- публикувано на 13.06.2022г.

Информация по приложение №2 за ИП "Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17-отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград" -публикувано на 13.06.2022г.

Отбелязване на 5 юни в Община Белица - Световният ден за опазване на околната среда - публикувано на 06.06.2022г

Правила за по-чиста и уютна Община Белица - публикувано на 26.05.2022г. 

Заповед за управление на отпадъци- публикувано на 26.05.2022г.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда - публикувано на 23.05.2022г.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците -публикувано на 23.05.2022г.

Информация за Световния ден на околната среда - публикувано на 20.05.2022г.

Обява за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване -публикувано на 19.05.2022г.

Програма за управление на отпадъците - публикувано на 17.05.2022г.

Програма за опазване на околната среда - публикувано на 17.05.2022г.

Програма за опазване на околната среда - публикувано на 17.05.2022г.

Решение за прекратяване на административно производство - публикувано на 28.04.2022г.

22- ри април -Международен ден на Земята - публикувано на 22.04.2022г.

Информация - Ден на земята 22.04.2022

 Информация за Деня на Земята - 

Съвети за Деня на Земята - 

Обява, свързана с управлението на отпадъците - публикувана на 20.04.2022г.

Продължаване срока на действие на Разрешително за заустване на отпадъчни води за обект "Канализационна система на село Краище"- публикувано на 20.04.2022г.

Продължаване срока на действие на Разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за обект "Канализационна система на град Белица" - публикувано на 20.04.2022г.

Заповед за преброяване на безстопанствените кучета на територията на община Белица -публикувано на 30.03.2022г.

Обобщена справка по чл.29,ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на ПООС-публикувана на 25.03.2022г.

Обява "Да изчистим река Места заедно" - публикувана на 25.03.2022г.

Обява за въвеждане на разделно събиране на растителни отпадъци -публикувано на 25.03.2022г.

Съобщение за график за събиране на растителни отпадъци от "Мусала -2004" ЕООД

Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и горива на община Белица -публикувано на 22.03.2022г.

Обобщена справка по чл.29,ал.1 от Наредбата за извършване на ЕО на ПУО 2021-2028г.-публикувано на 22.03.2022г.

Регионална въвеждаща среща по проект "Променяме се с климата", финансиран по Програма "Опазване на околната среда и климатични промени".

Обява за реда и начина за изхвърляне на битови отпадъци -публикувано на 18.03.2022г.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект за обект "Канализационна система Белица"- публикувано на 18.03.2022г.

Съобщение за издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води за обект "Канализационна система с.Краище"-публикувано на 16.03.2022г.

Проект „Променяме се с климата”, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” с партньор СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.Белица

Решение за екологична оценка на ПООС-публикувано на 11.03.2022г.

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка-публикувано на 10.03.2022г.

 Обява, свързана с разделното събиране на отпадъци -публикувана на 09.03.2022г.

Уведомление за инвестиционно предложение от "Био Органик България-публикувано на 25.02.2022г."ЕООД

Заповед за управление на отпадъците-публикувано на 22.02.2022г.

Заповед за забрана на незаконните сметища -публикувано на 22.02.2022г.

Заповед за речната проводимост на територията на община Белица-публикувано на 17.02.2022г.

Обява за регистрация на кладенци на територията на Община Белица- публикувано на 01.02.2022г.

Наръчник за домашно компостиране -публикувано на 01.02.2022г.

Информация за регистрация на кучетата - публикувано на 01.02.2022г.

Презентация за управление на отпадъците в община Белица - публикувано на 01.02.2022г.

Заповед на Кмета на община Белица за дезинфекция и почистване на водоизточниците на територията на община Белица-публикувано на 22.12.2021г.

 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ - публикувано на 13.12.2021г.

Съобщение за издаване на разрешително за ползване на воден обект-публикувано на 02.11.2021г.

Заповед за организирано сметосъбиране и сметоизвозване за селата Гълъбово и Златарица-публикувано на 25.10.2021г.

Заповед за организирано сметосъбиране и сметоизвозване за данъчната 2022г.-публикувано на 25.10.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение "жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 39270.21.76 по одобрени КК и КР на с.Краище,община Белица" -публикувано на 21.09.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Жилищно строителство в поземлен имот "-публикувано на 21.09.2021г.

Преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение -публикувано на 13.09.2021г.

Решение на Общински съвет -Белица -публикувано на 12.07.2021г.

Програма за овладяване популацията на кучетата на община Белица-публикувана на 12.07.2021г.

План за действие към Програма за овладяване на популацията на кучетата-публикувано на 12.07.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение "Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17-отпадъци от строителство и събаряне на площадки на територията на област Благоевград с възложител "БЕТОН"ЕООД -публикувано на 21.06.2021г.

Обява за спазване реда и начина на изхвърляне на битови отпадъци -публикувана на 02.06.2021г.

Уведомление за инвестиционно предложение за извършване на третиране на строителни отпадъци от "ПРОМЕНЕРГОМОНТАЖ" АД-публикувано на 02.06.2021г.

Информация за отбелязване на Световния ден на околната среда на 05.06.2021г.

Презентация за Международния ден на Земята -публикувано на 22.04.2021г.

 Информация за отбелязване на Деня на Земята -22 април 2021г.

Обява свързана с управлението на отпадъците на територията на община Белица-публикувана на 19.04.2021г.

Наръчник за домашно компостиране -публикувано на 15.04.2021г.

Заповед на Кмета на община Белица - публикувано на 08.04.2021г.

Обява за инициатива "Да изчистим р.Места заедно"- публикувана на 25.03.2021г.

Заповед на Кмета на община Белица - публикувано на 18.03.2021г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за ВЕИ и биогорива за 2020г-публикувано на 15.03.2021г.

Обява за въвеждане на система за разделно събиране на растителни отпадъци-публикувано на 12.03.2021г.

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане от подземни води за КЕИ"Крънчова воденица",разположен в землището на с.Палатик- публикувано на 12.03.2021г.

Наръчник на световния ден на водата 2021г. 

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците през 2020г.-публикувано на 25.02.2021г.

Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда през 2020г.-публикувано на 25.02.2021г.

Годишен отчет за изпълнение на програмата за ЕЕ за 2020г.-публикувано на 22.02.2021г.

 Проект на заповед за обявяване на защитена зона"Река Места"-публикувано на 15.02.2021г.

Обява за извършване на разделно събиране на отпадъци- публикувана на 08.02.2021г.

Изменение на разрешително за водовземане от подземни води за обект "Изворите",с.Златарица,община Белица-публикувано на 08.02.2021г.

Откриване на процедура за изменение на Разрешително за водовземане №41110003/26.03.2007г.-публикувано на 03.02.2021г.

Информация за задължителна регистрация на кучета на територията на община Белица.

Промени в наредба на МОСВ съкращават процедурата за премахване на ИУМПС

Обява за удължаване на срока за регистрация на кладенците

Наръчник за домашно компостиране -Община Белица

МОСВ напомня,че на 27 ноември изтича срокът за регистрация на кладенци.

 Заповед за извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване за данъчната 2021г.

 ОБЯВА ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

 ОБЯВА ЗА СПАЗВАНЕ РЕДА И НАЧИНА НА ИЗХВЪРЛЯНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

5 юни -Световен ден на околната среда- публикувано на 29.05.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30KW-публикувано на 14.04.2020г.

Уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на сграда за обществено обслужване-публикувано на 14.04.2020г.


22.03.- Световен ден на водата 2020 г.-публикувано на 16.03.2020гИскане за преценяване необходимостта до ОВОС -публикувано на 06.03.2020г.


Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Белица за 2019г.-публикувано на 02.03.2020г.

Заповед за постоянен оглед и почистване на местните водоизточници на територията на Община Белица-публикувано на 26.02.2020г.


Заповед за управление на отпадъците на територията на Община Белица-публикувано на 26.02.2020г.


Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците -публикувано на 26.02.2020г.


Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда - публикувано на 26.02.2020 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за енергийна ефективност-публикувано на 12.02.2020г. 

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС -публикувано на 19.02.2020г.


Заповед за оглед и почистване на реките на територията на Община Белица-публикувано на 12.02.2020г.

Инвестиционно предложение "Изграждане на кравеферма за отглеждане на 100 броя млекодайни крави със съответните сервизни, помощни и битови помещения и изграждане на сондажен кладенец" - публикувано на 13.01.2020 г.

Брошура свързана с опазване на околната среда в Белица

Заповед за сметоизвозване - публикувано на 31.10.2019г.

 Обявление относно проект за изграждане на СОЗ - с.Палатик - публикувано на 28.10.2019г.

Проект СОЗ Крънчова Воденица

Уведомление за инвестиционно предложение "Изграждане на приемник на ел.енергия -Бабяк" - публикувано на 09.09.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение за "Изграждане на 10 бр.къщи за настаняване на гости, заведение за хранене и съоръжения за водни атракции"- публикувано на 01.08.2019г.

Уведомление за инвестиционно намерение - публикувано на 12.04.2019г.

Уведомление за инвестиционно предложение- публикувано на 12.04.2019

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС-публикувано на 18.03.2019г.

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС - публикувано на 15.03.2019г.

Заповед за управление на отпадъците

Заповед относно нерегламентираните сметища

Отчет за управление на ПООС

Отчет за управление на програмата за отпадъци

Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение-публикувано на 20.02.2019г.

Обява от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвестиционно предложение от Иван Павлов Мраценков

Уведомление за инвектиционно намерение от Планински парк-Белица ЕООД относно изграждане на Атракционен парк с атракционни съоръжения в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно намерениеот БТК ЕАД относно: Приемо предавателна станция в землището на гр.Белица

Уведомление за инвестиционно предложение относно изграждане на МВЕЦ на р.Белишка гр.Белица

Писмо то Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Съообщение относно издаване на разрешително за водоземане от подземни води - публикувано на 28.08.2018 г.

Обявление отностно водоснабдяване на с.Лютово

Уведомление за инвестиционно предложение

Н А Р Е Д Б А ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

OБЩИHCКA ПРОГРАМА ЗА УΠPABЛEHИE HA ОТПАДЪЦИТЕ HA OБЩИHA БEЛИЦА

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА 2017 - 2027

РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ РАЗЛОГ, БАНСКО,БЕЛИЦА И ЯКОРУДА - 2016 – 2020 г.

ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ И БИОГОРИВА ЗАПЕРИОДА 2018 - 2028

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ В ЦВЕТНИ КОНТЕЙНЕРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА ЗА 2017-2019Г.

 

 

 

 

 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image