8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ПРАВИЛА ЗА ПО - ЧИСТА И УЮТНА ОБЩИНА БЕЛИЦА.

1. Да не се изхвърлят отпадъци от балкони, тераси, покриви, прозорци и др. части на сградите.
2. Да не се изхвърлят отпадъци по реки, дерета, горски територии и др. нерегламентирани места.
3. Да не се изхвърлят пръст строителни и други едрогабаритни отпадъци извън определените за тази цел места.
4. Собствениците и обитателите на жилищни сгради са длъжни да поддържат чистотата на дворовете и прилежащите към тях тротоари и междублокови пространства.
5. Всички, които извършват строително-ремонтни дейности или са възложили това на някого, са длъжни ежедневно да поддържат чистотата на уличните платна и прилежащите тротоари.
6. Складирането на строителни материали, варови, циментови разтвори и др. материали по тротоарите става само след издадено разрешение от Общината при осигурено заграждане или контейнер.
7. Да не се изхвърля жарава от печките и леснозапалими вещества в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране.
8. Да не се използват „услугите" предоставени от водачи на ППС теглени с животинска тяга по отношение на превозването на строителни отпадъци, земни маси, инертни материали, насипни строителни материали и битови отпадъци.
9. Изхвърлянето на отпадъци от опаковки (хартиени, метални, стъклени и пластмасови) да става само в специализираните съдове за разделно събиране и да не се допуска разпиляването им извън съдовете. Местоположението на всички съдове е предварително определено и те не могат произволно да се преместват.
10. Премахването или окастрянето на дълготрайна декоративна растителност( дървета) в общински имоти се извършва само от служители на Община Белица. Разрешенията за това се издават от Кмета на Община Белица, след писмено заявление от гражданите или по служебна инициатива.
11. Не се допуска поставянето на рекламни материали, обяви и афиши върху дървета, стълбове и спирки.
12. В зелените площи е забранено свободното разхождане на домашни животни, паркирането на автомобили, изхвърлянето на отпадъци и късането на цветя.
13. Всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира при ветеринарен лекар и общината, да се грижи за него, да заплаща ежегодно таксата за притежаване на куче в Община Белица и да не допуска неговото свободно движение в общите части на жилищните сгради, детските и учебни заведения, спортните и детските площадки.
14. На тел. 0886555658 в Общинска администрация - Белица, може да се сигнализира за нарушения свързани с дейностите по третиране на отпадъците от опаковки и поддържане на чистотата.

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image