8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Белица

ЗАПОВЕД
№ РД-15-02

гр. Белица, 12.01.2022 год.

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.2 и чл.63,ал.4, 6 и 11 и чл.бЗв от
Закона за здравето, чл.73 от АПК, и във връзка с Решение №826 на Министерския съвет
от 25 ноември 2021 год. за удължаване срока на обявена с Решение №325 на
Министерския съвет от 14 май 2020 год. извънредна епидемична обстановка, удължена
с Решение №378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 год., Решение №418 на
Министерския съвет от 25 юни 2020 год.. Решение №482 на Министерския съвет от 15
юли 2020 год., Решение №525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 год., Решение
№609 на Министерския съвет от 28 август 2020 год., Решение №673 на Министерския
съвет от 25 септември 2020 год., Решение №855 на Министерския съвет от250 ноември
2020 год., Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 год., Решение №395
на Министерския съвет от 28 април 2021 год., Решение №426 на Министерския съвет от
26 май 2021 год., Решение №547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 год. и Решение
№629 на Министерския съвет от 26 август 2021 год., във връзка със Заповед №РД-01-973
от 26.11.2021 год., и във с повишаване на заболеваемостта на територията на област
Благоевград и предложение на Главния държавен инспектор

НАРЕЖДАМ:

I.Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община
Белица, считано от 13.01.2022 год. до 13.02.2022 год. включително.

1.      Преустановява се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и
други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.

2.       Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за деца и
възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни
центрове и школи.

3.       Преустановява се посещенията на библиотеки, музеи, галерии, кина, театри,
циркови представления, концерти и други сценични прояви на закрито..

4.       Провеждането на спортни състезания на открито се допуска без публика.

5.       Провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета и
други) се допуска с участието на не повече от 15 лица на закрито и 30 лица на
открито.

6.       Организирането на погребения да се извършва задължително с поставени защитни
маски.

7.       Всички физически или юридически лица, които са собственици или управляват
търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на
гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния

обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м. и/или струпване на лица около него.

8.       На всички пазари, тържища, базари и изложения /тип сергии/ на открито се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

9.       Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-973 от 26.11.2021 год. на министъра на здравеопазването.

II.    Заповедта да се сведе до знанието на населението и собствениците и управителите

на търговските обекти на територията на община Белица като се публикува на сайта

на общината и разлепи на определените видни места.

III.      Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Началника на ПУ- Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места да оказват пълно съдействие на служителите на Полицията като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, за гр. Белица - Лазар Лардев - Главен специалист „ОМП" и доброволно формирование към община Белица.

IV.    Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на горе-посочените лица за сведение и изпълнение и на главен инспектор В. Джизов - ВПД Началник на РУ - гр. Разлог.

КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА: /ПРАДОСЛАВ РЕВАНСКИ


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image