8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

ОБЩИНА БЕЛИЦА, гр. Белица, ул."Г.Андрейчин" № 15, на основание чл.10а ,ал.2 от ЗДСл и Заповед № 143/22.04.2020 г. на Кмета на Общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Териториално устройство, общинска собственост, социални и инвестиционни дейности" при Община Белица.

1.Кратко описание на длъжността:

Ръководи организационно и методически дейността на дирекцията. Планира, организира, координира и контролира изпълнението на дейностите на дирекцията, свързани с нейната функционална компетентност, съгласно Устройствения правилник на общинската администрация. Организира, координира и участва в разработването на общинската политика в областите на дейност на длъжността. Участва в разработката на краткосрочни и дългосрочни програми, свързани с дейността на дирекцията. Организира, координира и контролира изготвянето на анализи и предложения за изменение и допълнение на действащите общински наредби. Анализира и разработва предложения за оптимизиране на дейностите в дирекцията, свързани с функционалната й компетентност. Съгласува и изготвя проекти на административни актове. Координира съвместната дейност на общината с други организации в областите си на дейност. Докладва на ресорния замeстник кмет на общината за констатирани слабости и пропуски, предлага мерки за преодоляване на нередностите. Участва в работата на обществени, експертни и консултативни съвети, работни групи и комисии. Изпълнява и други конкретно възложени задачи и разпореждания в рамките на основната цел и областите на дейност, възложени му по съответния ред, включително участие в екипи за подготовка, управление и изпълнение на проекти.

 1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност:
  • Минимална степен на завършено образование: магистър;
  • Професионален опит: 4 години или III младши ранг;
  • Гражданство: български гражданин(чл. 7, ал. 4 от ЗДСл);
  • Кандидатите следва да отговарят на изискванията за заемане на длъжността, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;
 2. Допълнителни изисквания към изпълнителя на длъжността, определени въз основа на компетентностите:
  - Управленска компетентност;
  - Лидерска компетентност;

- Стратегическа компетентност;
- Компетентност за преговори и убеждаване;
- Работа в екип;
- Фокус към клиента;
- Ориентация към резултати.
4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство:
- висше образование в следната професионална област: технически, стопански и правни науки;
- компютърни умения: Windows, MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти, свързани с работата на администрацията;
- познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- познаване и ползване на нормативната база, използвана в работата на общинска администрация;
- комуникативни умения;

 1. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 900 лева.
  6. Начин на провеждане на конкурса:
  - тест;
  - интервю.
  7. Необходими документи за допускане и участие в конкурса:
  • Заявление, съгласно приложение №3 към НПКПМДС;
  • Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС;
  • копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;;
  • Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител;
  • Автобиография(европейски формат на CV).
 2. Място и срок за подаване на документите по т. 7:
  • Място на подаване: Общинска администрация-Белица на адрес: град Белица, ул. „Георги Андрейчин“ №15, (деловодство);
  • Краен срок за подаване на документи: 04.05.2020 г., 17.00 часа.
  9. Подаването на документи се извършва лично или чрез упълномощено лице.
  10. Документите по т. 7 може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.
  11. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност. В случай, че документите са подадени по електронен път, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.
  12. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в т.8, не се регистрират.
  13. Място, където ще се обявяват списъците и други съобщения във връзка с конкурса: информационно табло пред сградата на Общинска администрация-Белица и официалния сайт на Община Белица на адрес:http/obshinabelitsa.com
  14. Лице за контакт: Заривка Юмерова, телефон: 0885298609

  Образци на заявление за участие в конкурса и декларация са на разположение на кандидатите на официалния сайт на общината.

Информация за контакт

Телефон: 0885298609

Образци на документи:

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

Линк към обявлението в Административния регистър:

http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/67459

Линк към обявлението в портала за работа:

https://www.zaplata.bg/darzhavna-administratsiia/belica-3/477805/direktor-na-direktsiia/

На 17.01.2020 - откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“, Договор за субсидия № РД-02-29-231 / 04.09.2019 г., финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония.
Приоритетна ос : Туризъм,
Конкретна цел : 2.1 Повишаване на туристическия потенциал на региона чрез инициативи за сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културно наследство. Референтен № CB006.2.21.107/04.09.2019 г., Водещ партньор: Народно читалище „Георги Тодоров 1885“, Община Белица, Република България с партньор Център за развитие на Източен планов район. Общ бюджет на проекта: 406.222,44 €,
За Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 € ,
За Център за развитие на Източен планов район – 185.187,62 €

Линкове към пресконференцията:

http://eastregion.mk/118-mk/новости/1210-promotivna-pres-konferencija-na-proektot-kulturen-most-niz-vekovite

https://www.youtube.com/channel/UCVb91C600M80_hIHlRdLyEg

 

Декларация

Заявление по образец

Обявление относно избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Благоевград "Публикувано на 10.01.2022г.

Отчет за дейността на общински съвет Белица - публикувано на 06.01.2022

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.11.2021- публикувано на 01.12.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 31.10.2021- публикувано на 01.11.2021

Списък на резервите в социална услуга "Асистентска подкрепа" към 30.09.2021- публикувано на 01.10.2021

Промяна в Правилника за организацията и дейността на Общинският съвет , неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация на Община Белица. Публикувано на 02.11.2021г.  

ОБЯВление Конкурс за възлагане управлението за срок от 3 години на Мусала 2004“ ЕООД гр. Белица - публикувано на 22.03.2021г.

Приложение № 1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС за възлагане управлението на “„МУСАЛА 2004“, ЕООД- гр. Белица, община Белица

Приложение № 2 ДЕКЛАРАЦИЯ

Дневен Ред 19.03.2021г.

Отчет на ОБС Белица за периода 01.07.2020-31.12.2020

Заповед класиране - публикувано на 27.05.2020 г.
Заповед Комисия- публикувано на 22.05.2020 г

Заповед № РД-15-135/06.04.2020 г.

Обява относно ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ - публикувано на 02.03.2020г.
Годишен доклад - 2019г.-публикувано на 12.02.2020 г.
Обявление относно избор на съдебни заседатели за районен съд Разлог - публикувано на 10.12.2019г.

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в общински съвет- Белица

Публична покана "Дамяница"- публикувано на 28.08.2019 г.

Документация за участие в търг - 12.07.2018г

Заповеди - публикувано на 14.06.2018г

Протокол- търг-21.05.2018

Заповед класиране- 21.05.2018

Документация- публикувана -19.05.2018г.

Документи за кандидатстване по проект "Социално икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование" - 30.04.2018г.

Документация-търг -20.04.2018г.

Проект училище Белица- публикувано на 29.11.2017 г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 29.11.2017г.

Стартира проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следният обект :• СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Белица.“-публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Белица“ .-публикувано на 13.10.2017г.

Проект улици община Белица - публикувано на 13.10.2017г.

Стартира проект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища-публикувано на 21.09.2017г.

Проект пътище община Белица- публикувано на 21.09.2017г.

Проект за изменение на НРПУРОИ - 12.09.2017г.

РЕШЕНИЕ №788/22.05.2017 НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Условия за отпускане на еднократна финнасова помощ от общински съвет при община Белиц - прикачени образци за кандидатстване образци

ОПРЕДЕЛЕНИЕ №233/17.02.2017Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Обявяване на Решение 1643/23.11.2016г. на Административен съд - Благоевград

Обявяване на решение 1612/18.11.2016г. на Административен съд – Благоевград

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image