Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.36,ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и чл.12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, във връзка с приета обща нормативна рамка за въвеждане на Комплексно административно обслужване и приемане на мерки от администрациите ,

Община Белица съобщава,
От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51),, като е дадена възможност лицата да декларират пред орган по приходите съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. За целта е необходим втори подпис на искането за издаване на документи пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП. Съгласието може да се даде само лично от задълженото лице (за физически лица) или представител по закон (за юридическите лица). Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице. 

Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image