Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Комплексни административни услуги

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.36,ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и чл.12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, във връзка с приета обща нормативна рамка за въвеждане на Комплексно административно обслужване и приемане на мерки от администрациите ,

 


НАРЕЖДАМ:


1.Общинска администрация Белица да прилага комплексно административно обслужване при предоставяне на административни услуги.
2.Административните услуги да се предоставят без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събрани или създадени от извършващия административната услуга първичен администратор на данни, независимо, дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.
3.Ако в специален закон не е предвидено друго, искането за издаване на индивидуален административен акт се подава писмено или устно, като заявителят избира формата и начина на заявяване.
4.Съобразно наличните технически възможности, писменото искане и предложенията към него могат да се подават по електронен път, лицензиран пощенски оператор, факс или по друг начин, оповестен от органа като технически възможен.
5.Когато искането се отнася до комплексно административно обслужване, то може да бъде подадено до всеки административен орган , който участва в него.Административният орган, пред който е подадено искането, образува производство. Взаимодействието с другите административни органи се осъществява по реда на чл.5 а, ал.1от Закона за администрацията.
6.Общинска администрация Белица, не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при нея или друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство.
7.Служителите в Общинска администрация Белица да осъществяват комплексно обслужване в тридневен срок от получаване на достъп до данните на административните органи – първични администратори на данни.
8.Служителите на Общинска администрация Белица да осигуряват получаването на индивидуалния административен акт на място, където е заявен, или на посочен точен адрес, в случай, че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
9.При извършване на комплексно административно обслужване, Общинска администрация Белица да не изисква документи, издавани от общината при извършване на административните услуги, посочени в приложение към настоящата заповед.
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Иляз Дагонов – Секретар на Община Белица.
Настоящата заповед в едно с приложенията към нея да се сведат до знанието на служителите в общинска администрация Белица, да бъде обявена на информационното табло пред общината, както и на сайта на Община Белица за сведение и изпълнение.

Радослав Ревански
Кмет на община Белица

О Б Щ И Н А Б Е Л И Ц А
гр. Белица, обл.Благоевград, ул.“Г.Андрейчин“ № 15
тел.07444/ 23-23, email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:

Комплексни административни услуги в община Белица към Заповед №РД-15-18/ 19.01.2017 г.
1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверението за раждане от български орган;
2. Препис – извлечение от акта за смърт;
3. Удостоверение за наследници;
4. Удостоверение за раждане – дубликат;
5. Удостоверение за постоянен и настоящ адрес;
6. Удостоверение за граждански брак – дубликат;
7. Удостоверение за родствени връзки;
8. Удостоверение за семейно положение;
9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение към общината;
10. Издаване на удостоверение за платен данък МПС;
11. Издаване на удостоверение за декларирани данни;
12. Издаване на удостоверение за платен данък върху наследствата;
13. Издаване на разрешение за отсичане до 5 бр. дървета в селскостопански земи;
14. Издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ;
15. Издаване на удостоверение по § 16 от ЗУТ;
16. Издаване на удостоверение за регулационно положение;
17. Заверяване на протоколи за откриване на строителна площадка.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image