Информация за Семково        Имейл  адрес:  obelica@abv.bg

8:30-12:30 , 13:00-17:00Понеделник до Петък

ул.Георги Андрейчин 15град Белица

За контакти:(07444) 2323;

Промяна в искането за издаване на документи

Община Белица съобщава,
От 4 януари 2016 г. е променено искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК (OKd 51),, като е дадена възможност лицата да декларират пред орган по приходите съгласие, удостоверението да бъде получено от трето лице. За целта е необходим втори подпис на искането за издаване на документи пред орган по приходите в съответната териториална структура на НАП. Съгласието може да се даде само лично от задълженото лице (за физически лица) или представител по закон (за юридическите лица). Упълномощени лица (независимо от вида на пълномощното) не могат да заявяват съгласие за получаване на удостоверението от трето лице. 

 

От 1 януари 2016 г. искането за издаване на документи по чл. 87, ал.6 от ДОПК се подава от компетентен орган по Комплексно административно обслужване (КАО), или упълномощено от него лице, в компетентната териториална дирекция на НАП на задълженото лице, за което се иска издаване на удостоверение, на място или по пощата. Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма, но следва да съдържа всички необходими реквизити. Начините на получаване са лично от лицето, отправило искането, от упълномощено лице, като не е необходима нотариална заверка на пълномощното, по пощата или по електронен път, чрез предоставяне от НАП на сканирано копие на удостоверението. Удостоверението се издава в 7-дневен срок от получаване на искането, когато е подадено в компетентна териториална структура НАП или в 14-дневен ако е подадено в друг офис на Агенцията. Когато компетентен орган по КАО заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на компетентния орган като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му компетентен орган по КАО следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ......./дата/".

Направена е промяна и в искането за издаване на удостоверение по чл. 87, ал. 10 от ДОПК, което се подава от възложители по Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промяната касае възможността удостоверението да бъде получено лично от лицето, отправило искането, от упълномощено да получи удостоверението лице (не е необходима нотариална заверка), по пощата или по електронен път, чрез предоставяне на сканирано копие на удостоверението. Когато възложител по ЗОП заяви получаване на удостоверението по електронен път, органът по приходите, издал удостоверението изпраща на заявителя като прикачен файл сканирано копие на удостоверението, посредством електронно съобщение, подписано с квалифициран електронен подпис (КЕП). При получаването му заявител по ЗОП следва да потвърди полученото електронното съобщение. Потвърждаването се извършва, чрез изпращане обратно на електронно съобщение със следното съдържание: „Потвърждавам получаването на сканиран документ ......./дата/". Искането може да бъде подадено и в свободна писмена форма съдържащо необходимите реквизити.

КОМПЛЕКСНО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА БЕЛИЦА
І.С измененията и допълненията на Административно-процесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ беше приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението. При комплексното административно обслужване (КАО), административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Белица, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г. Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни административни услуги от община Белица.

ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване ще допринесе за постигане на следните цели:
1.Предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност;
2.Повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности;
3.Намаляване на административната тежест;
4.Намаляване на възможностите за корупционни практики;
5.Приближаване на предоставянето на административни услуги до гражданите и бизнеса;
ІІІ. Практическо въвеждане на КАО
В резултат на извършените анализи са идентифицирани възможности за въвеждане на следните комплексни административни услуги:

1. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверението за раждане от български орган .
2. Препис - извлечение от акт за смърт
3. Удостоверение за наследници
4. Удостоверение за постоянен или настоящ адрес
5. Удостоверение за раждане – дубликат
6. Удостоверение за граждански брак-дубликат
7. Удостоверение за родствени връзки
8. Удостоверение за семейно положение
9.Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения към общината.
10.Издаване на Удостоверение за платен данък МПС.
11.Издаване на Удостоверение за декларирани данни.
12.Издаване на Удостоверение за платен данък върху наследствата;
13.Издаване на разрешение за отсичане до 5 дървета в селскостопанските земи.
14.Издаване на удостоверение по чл.202 от ЗУТ .
15.Издаване на удостоверение по параграф 16 от ЗУТ;
16.Издаване на удостоверение за регулационно положение.
17.Заверяване на протоколи за откриване на строителна площадка.

Исканията за извършване на Комплексно административно обслужване внесени устно, се отразяват в протокол съгласно примерен образец.
Заявяването на услугата пред административния орган, който участва в комплексно административно обслужване, се извършва със заявление съгласно примерен образец. В заявлението се посочват:
- наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт;
- информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган
- начинът, по който да бъде получен индивидуалният административен акт.


Style Switcher

Layout Style

Predefined Colors

Background Image